پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده زانویی 90درجه (LR)

مشاهده

پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده زانویی 90درجه (SR)

مشاهده

پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده زانویی ۴۵ درجه

مشاهده

پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده زانویی 180 درجه (LR)

مشاهده

پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده زانویی 180 درجه (SR)

مشاهده

پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده سه راهی هم اندازه

مشاهده

پترو پالایش نوین تولید کننده تولید کننده سه راهی کاهنده

مشاهده

پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده تبدیل کاهنده هم مرکز(Concentric

مشاهده

پترو پالایش نوینتولید کننده تولید کننده تبدیل کاهنده غیر هم

مشاهده

پترو پالایش نوین تولید کننده تولید کننده درپوش (Cap)

مشاهده